Stadgar

STADGAR för Eskilstuna Sändareamatörer
Stadgarna reviderade och antagna på årsmötet år 2024.

§1 Ändamål.
ESA är en ideell förening, som skall arbeta utan ekonomiska och religiösa intressen samt vara politiskt obunden. Föreningens verksamhetsområde är Norra Södermanland. ESA har till ändamål att verka för utveckling och popularisering av amatörradio, samt dess närgränsande verksamheter.

§2Medlemskap.
Medlemskap kan erhållas av fysisk person som är beredd att följa dessa stadgar.

§3 Räkenskapsår
Räkenskapsår och verksamhetsår skall vara kalenderår.

§4 Medlemsavgift.
Medlem i ESA betalar en årlig medlemsavgift, vars storlek beslutas på ordinarie månadsmöte i november. Medlemsavgift skall betalas före januari månads utgång. Medlemsavgift betalas av alla med reducering till halv avgift för medlemmar under 18  år. Familjevgift är 1 ½ x hel avgift.

§5 Styrelse.
Antal personer i styrelsen skall vara udda, dock minst fem stycken.
Årsmötet väljer: Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt ledamöter.
Mandatperioder:
– Ordförande väljes för ett år.
– Vice ordförande och kassör väljs udda år med en mandatperiod om två år.
– Sekreterare och ledamöter väljes jämna år med mandatperiod om två år.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då ordförande samt hälften, dock minst två av övriga ledamöter, är närvarande.
Styrelsen utser erforderligt antal funktionärer för föreningens verksamhet.

§ 6 Firmateckning.
Styrelsen utser inom sig vem/vilka som skall teckna föreningens firma, och på vilket sätt.

§7 Sektionsbildning.
Om medlemmar i ESA har intresse för viss del av föreningens verksamhet kan sektion bildas för denna verksamhet. Vid sektionsbildning skall sektionsledare utses av styrelsen.

§8 Föreningens medlemskap.
Föreningen kan inträda som medlem i annan organisation med inriktning enligt §1 i dessa stadgar. Beslut om inträde/utträde fattas av styrelsen.

§9 Medlemsmöten.
Föreningsmöten bör hållas med jämna mellanrum och kan vara både fysiska och kan även hållas på en digital plattform. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Årsmöte skall hållas senast under februari månad. Kallelse skall vara avsänd minst 14 dagar före årsmöte och skall åtföljas av dagordning samt de förslag som skall behandlas av årsmötet.

§10 Årsmötesordning.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
– 1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
– 2. Val av ordförande för årsmötet.
– 3. Val av sekreterare för årsmötet.
– 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, vilka tillsammans med mötesordförande justerar
– årsmötesprotokollet.
– Föredragning av styrelse- och kassaberättelse.
– Föredragning av revisionsberättelse.
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna arbetsåret.
– Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
– Val av styrelse:
– A. Ordförande, 1 år.
– B. Vice ordförande, 2 år.
– C. Sekreterare, 2 år.
– D. Kassör, 2 år.
– E. Ledamot, 2 år.
– Val av 3 valberedare, varav 1 sammankallande.
– Val av 3 valberedare, varav 1 sammankallande.
– Proposioner. (Styrelseförslag.)
– Motioner, vilka skriftligen skall ha kommit styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan inkallas

– På styrelsens egna initiativ
– På begäran av revisorerna
– På begäran av minst 1/3 av medlemmarna.

På extra årsmöte behandlas endast de ärenden som angivits i kallelsen, ärenden enligt § 10 pkt 1-4 skall dock alltid förekomma. Kallelse skall enligt samma ordning som till ordinarie årsmöte.

§ 12 Rösträtt
Rösträtt skall utövas personligen. Medlem som icke erlagt medlemsavgift äger ej utöva röstträtt.

§ 13 Utseende av hedersmedlem
Till hedersmedlem kan utses person som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom föreningen eller på annat sätt främjat dess ändamål. Hedersmedlem utses av styrelsen. Ett beslut att utse hedersmedlem skall vara enhälligt. Varje medlem kan till styrelsen lägga förslag om hedersmedlemskap. Förslaget skall vara väl underbyggt. Om hedersmedlem utesluts ur föreningen upphör hedersmedlemskapet automatiskt "

§ 14 Besluts giltighet.
För besluts giltighet erfordras enkel majoritet utom i fråga om upplösande av föreningen. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val och under årsmöte, då lottning sker. All röstning sker öppet. Vid val må dock sluten omröstning ske, om detta begärs av medlem. 

§ 15 Klubblokal.
Medlem kan till styrelsen göra framställning om erhållande av nyckel/tagg/access till klubblokalen. För att erhålla denna fordras minst sex månaders obrutet medlemskap i ESA.
Avsteg från denna regel kan göras i speciella fall, om styrelsen därom är enig. För tilldelad nyckel/tagg/access skall depositionsavgift, vars storlek är bestämd av föreningsmöte, erläggas vid utkvittering. Om medlemskap upphör skall erhållen nyckel/tagg/access återställas till ESA inom en månad från medlemskapets upphörande, varvid erlagd deposition återfås.
Sker ej återställande inom denna tid förverkas depositionen. Styrelsen äger rätt neka tilldelning av nyckel/tagg/access utan angivande av orsak.

§ 16 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring fattas på årsmötet och skall biträdas med minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 17 Föreningens upplösande.
Beslut om föreningens upplösande kan endast fattas efter förslag från styrelsen. För dylikt besluts giltighet erfordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, eller om medlemstalet understiger fem personer. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar, efter beslut av styrelsen, överlämnas till verksamhet som står i samklang med föreningens inriktning enligt § 1 i dessa stadgar.